Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > hopthucongvu
 

 HỘP THƯ CÔNG VỤ

 

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam

Email: skhcn@quangnam.gov.vn  

STT Họ và tên Chức vụ Email
1 Phạm Viết Tích Giám đốc Sở tichpv@quangnam.gov.vn 
2 Lê Thủy Trinh Phó Giám đốc Sở trinhlt@quangnam.gov.vn
3 Phạm Ngọc Sinh Phó Giám đốc Sở sinhpn@quangnam.gov.vn 
4 Phan Thị Á Kim Phó Giám đốc Sở kimpta@quangnam.gov.vn
5 Phạm Văn Liêm Chánh văn phòng liempv@quangnam.gov.vn
6 Hoàng Thị Kim Hương Văn thư huonghtk@quangnam.gov.vn