Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > hopthucongvu
 

 HỘP THƯ CÔNG VỤ

 

 

ĐỊA CHỈ MAIL CÔNG VỤ CỦA CÁN BỘ

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG NAM

 

STT

Họ và tên cán bộ

Chức vụ

Email

 
 

A

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

skhcn@quangnam.gov.vn

 

I

BAN GIÁM ĐỐC

 

 

 

1

Phạm Viết Tích

Giám đốc

tichpv@quangnam.gov.vn

 

2

Phạm Ngọc Sinh

Phó giám đốc

sinhpn@quangnam.gov.vn

 

3

Phan Thị Á Kim

Phó giám đốc

kimpta@quangnam.gov.vn

 

4

Lê Thủy Trinh

Phó giám đốc

trinhlt@quangnam.gov.vn

 

II

VĂN PHÒNG

 

vp.skhcn@quangnam.gov.vn

 

1

Phạm Văn Liêm

Chánh văn phòng

liempv@quangnam.gov.vn

 

2

Bùi Văn Hữu

Phó Chánh văn phòng

huubv@quangnam.gov.vn

 

3

Nguyễn Thị Lan Huệ

Phó Chánh văn phòng

huentl@quangnam.gov.vn

 

4

Đoàn Thị Lý

Chuyên viên

lydt@quangnam.gov.vn

 

5

Nguyễn Thị Phượng

Chuyên viên

phuongnt8@quangnam.gov.vn

 

6

Trần Đại Sơn

Chuyên viên

sontd@quangnam.gov.vn

 

7

Hoàng Kim Hương

Văn thư

huonghk@quangnam.gov.vn

 

8

Nguyễn Võ Văn Dũng

Nhân viên

dungnvv@quangnam.gov.vn

 

9

Trần Thị Phúc

Nhân viên

phuctt2@quangnam.gov.vn

 

III

THANH TRA

 

tt.skhcn@quangnam.gov.vn

 

1

Nguyễn Văn Tân

Chánh thanh tra

tannv@quangnam.gov.vn

 

2

Đặng Thị Xuân Lệnh

Phó chánh thanh tra

lenhdtx@quangnam.gov.vn

 

3

Phan Văn Tuấn

Chuyên viên

tuanpv@quangnam.gov.vn

 

IV

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

 

pqlkh.skhcn@quangnam.gov.vn

 

1

Trần Thị Kim Thu

Trưởng phòng

thuttk@quangnam.gov.vn

 

2

Nguyễn Nhật Tân

Phó trưởng phòng

tannn1@quangnam.gov.vn

 

3

Võ Thị Hường Trang

Chuyên viên

trangvth2@quangnam.gov.vn

 

4

Đỗ Thị Vân

Chuyên viên

vandt@quangnam.gov.vn

 

5

Văn Thị Trinh

Chuyên viên

trinhvt@quangnam.gov.vn

 

V

PHÒNG QUẢN LÝ

CÔNG NGHỆ

 

pqlcn.skhcn@quangnam.gov.vn

 

1

Lê Văn Hoàng

Trưởng phòng

hoanglv2@quangnam.gov.vn

 

2

Hồ Tấn Quyền

Phó trưởng phòng

quyenht3@quangnam.gov.vn

 

3

Hà Thị Ánh Tuyết

Phó trưởng phòng

tuyethta@quangnam.gov.vn

 

4

Nguyễn Minh Tân

Chuyên viên

tannm@quangnam.gov.vn

 

5

Võ Duy Thành

Chuyên viên

thanhvd@quangnam.gov.vn

 

B

CHI CỤC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG

 

cctcdlcl.skhcn@quangnam.gov.vn

 

I

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 

 

 

1

Lê Minh Thảo

Chi cục trưởng

thaolm@quangnam.gov.vn

 

2

Trần Thị Hạnh

Phó Chi cục trưởng

hanhtt3@quangnam.gov.vn

 

II

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

 

 

 

1

Phan Quỳnh Anh

Phó trưởng phòng

anhpq@quangnam.gov.vn

 

2

Nguyễn Thị Uyên

Văn thư

uyennt@quangnam.gov.vn

 

1

Lê Thị Phượng

Nhân viên

phuonglt2@quangnam.gov.vn

 

2

Hứa Văn Thành

Nhân viên

thanhhv2@quangnam.gov.vn

 

III

PHÒNG QUẢN LÝ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG VÀ RÀO CẢN KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

 

 

 

1

Nguyễn Văn Ly

Trưởng phòng

lynv2@quangnam.gov.vn

 

2

Nguyễn Thị Khánh Ly

Chuyên viên

lyntk@quangnam.gov.vn

 

IV

PHÒNG QUẢN LÝ ĐO LƯỜNG

 

 

 

1

Nguyễn Văn Dũng

Chuyên viên

dungnv6@quangnam.gov.vn

 

C

TRUNG TÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

ttkhcn.skhcn@quangnam.gov.vn

 

I

LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

 

 

 

1

Bùi Văn Tuất

Giám đốc

tuatbv1@quangnam.gov.vn

 

2

Nguyễn Bắc Vũ

Phó Giám đốc

vunb@quangnam.gov.vn

 

3

Lê Văn Phước

Phó Giám đốc

phuoclv1@quangnam.gov.vn

 

II

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

 

 

 

1

Phạm Thị Kiều Trinh

Kế toán

trinhptk@quangnam.gov.vn

 

2

Huỳnh Ngọc Trung

Chuyên viên

trunghn1@quangnam.gov.vn

 

3

Nguyễn Thị Thúy

Chuyên viên

thuynt8@quangnam.gov.vn

 

4

Trương Thị Thanh Trà

Nhân viên

trattt1@quangnam.gov.vn

 

5

Ngô Thị Hồng

Văn thư

hongnt4@quangnam.gov.vn

 

6

Trần Vĩnh Hiền

Nhân viên

hientv@quangnam.gov.vn

 

7

Ngô Văn Phước

Nhân viên

phuocnv1@quangnam.gov.vn

 

8

Hồ Văn Truyền

Nhân viên

truyenhv@quangnam.gov.vn

 

III

PHÒNG KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG

 

 

 

1

Cao Văn Minh

Chuyên viên

minhcv@quangnam.gov.vn

 

2

Nguyễn Ngọc Tấn

Chuyên viên

tannn2@quangnam.gov.vn

 

3

Nguyễn Hữu Đại Vinh

Chuyên viên

vinhnhd@quangnam.gov.vn

 

4

Phan Mười

Nhân viên

muoip@quangnam.gov.vn

 

5

Nguyễn Thị Kim Oanh

Nhân viên

oanhntk2@quangnam.gov.vn

 

6

Dương Duy Nam

Nhân viên

namdd@quangnam.gov.vn

 

7

Nguyễn Quang Minh

Nhân viên

minhnq@quangnam.gov.vn

 

IV

PHÒNG PHÂN TÍCH TƯ VẤN VÀ THỬ NGHIỆM

 

 

 

1

Mai Thị Thúy Hồng

Phó trưởng phòng

hongmtt@quangnam.gov.vn

 

2

Nguyễn Thành Đô

Nhân viên

dont@quangnam.gov.vn

 

3

Hà Thị Bích Liễu

Nhân viên

lieuhtb@quangnam.gov.vn

 

4

Phạm Hoàng Gia Bảo

Nhân viên

baophg@quangnam.gov.vn

 

V

PHÒNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

 

 

 

1

Nguyễn Văn Thương

Trưởng phòng

thuongnv2@quangnam.gov.vn

 

2

Huỳnh Hữu Thắng

Chuyên viên

thanghh@quangnam.gov.vn

 

3

Lê Thị Tường Vi

Chuyên viên

viltt@quangnam.gov.vn

 

4

Hồ Thị Mỹ Dung

Nhân viên

dunghtm2@quangnam.gov.vn

 

5

Nguyễn Thị Thu Trang

Nhân viên

trangntt6@quangnam.gov.vn

 

6

Nguyễn Thị Kim Chi

Nhân viên

chintk@quangnam.gov.vn

 

7

Phạm Thị Tường Vi

Nhân viên

viptt1@quangnam.gov.vn

 

8

Bùi Thị Như Thủy

Nhân viên

thuybtn@quangnam.gov.vn

 

9

Phạm Viết Tịnh

Nhân viên

tinhpvt@quangnam.gov.vn