Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SKHCN > hopthucongvu
 

 HỘP THƯ CÔNG VỤ

 

 

DANH SÁCH EMAIL CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC,

NGƯỜI LAO ĐỘNG SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG NAM

 

STT

Tên phòng, đơn vị/ Họ và tên cán bộ

Chức vụ/
Chức vụ kiêm nhiệm

Email

 

 

A

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

skhcn@quangnam.gov.vn

 

I

BAN GIÁM ĐỐC

 

 

 

1

Nguyễn Phi Thạnh

Giám đốc

nguyenphithanh@phuninh.gov.vn

thanhnp@quangnam.gov.vn

 

2

Phạm Ngọc Sinh

Phó giám đốc

sinhpn@quangnam.gov.vn

 

3

Phan Thị Á Kim

Phó giám đốc

kimpta@quangnam.gov.vn

 

4

Lê Thủy Trinh

Phó giám đốc

trinhlt@quangnam.gov.vn

 

II

VĂN PHÒNG

 

vp.skhcn@quangnam.gov.vn

 

1

Phạm Văn Liêm

Chánh văn phòng

liempv@quangnam.gov.vn

 

2

Bùi Văn Hữu

Phó Chánh văn phòng

huubv@quangnam.gov.vn

 

3

Nguyễn Thị Lan Huệ

Phó Chánh văn phòng

huentl@quangnam.gov.vn

 

4

Đoàn Thị Lý

Chuyên viên

lydt@quangnam.gov.vn

 

5

Nguyễn Thị Phượng

Chuyên viên

phuongnt8@quangnam.gov.vn

 

6

Trần Đại Sơn

Chuyên viên

sontd@quangnam.gov.vn

 

7

Hoàng Kim Hương

Văn thư

huonghk@quangnam.gov.vn

 

8

Nguyễn Võ Văn Dũng

Nhân viên

dungnvv@quangnam.gov.vn

 

9

Trần Thị Phúc

Nhân viên

phuctt2@quangnam.gov.vn

 

III

THANH TRA

 

tt.skhcn@quangnam.gov.vn

 

1

Nguyễn Văn Tân

Chánh thanh tra

tannv@quangnam.gov.vn

 

2

Đặng Thị Xuân Lệnh

Phó chánh thanh tra

lenhdtx@quangnam.gov.vn

 

3

Phan Văn Tuấn

Chuyên viên

tuanpv@quangnam.gov.vn

 

IV

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

 

pqlkh.skhcn@quangnam.gov.vn

 

1

Trần Thị Kim Thu

Trưởng phòng

thuttk@quangnam.gov.vn

 

2

Nguyễn Nhật Tân

Phó trưởng phòng

tannn1@quangnam.gov.vn

 

3

Võ Thị Hường Trang

Chuyên viên

trangvth@quangnam.gov.vn

 

4

Đỗ Thị Vân

Chuyên viên

vandt@quangnam.gov.vn

 

5

Văn Thị Trinh

Chuyên viên

trinhvt@quangnam.gov.vn

 

V

PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ

 

pqlcn.skhcn@quangnam.gov.vn

 

1

Lê Văn Hoàng

Trưởng phòng

hoanglv@quangnam.gov.vn

 

2

Hồ Tấn Quyền

Phó trưởng phòng

quyenht3@quangnam.gov.vn

 

3

Hà Thị Ánh Tuyết

Phó trưởng phòng

tuyethta@quangnam.gov.vn

 

4

Nguyễn Minh Tân

Chuyên viên

tannm@quangnam.gov.vn

 

5

Võ Duy Thành

Chuyên viên

thanhvd@quangnam.gov.vn

 

B

CHI CỤC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG

 

cctcdlcl.skhcn@quangnam.gov.vn

 

I

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 

 

 

1

Lê Minh Thảo

Chi cục trưởng

thaolm@quangnam.gov.vn

 

2

Trần Thị Hạnh

Phó Chi cục trưởng

hanhtt3@quangnam.gov.vn

 

II

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

 

 

 

1

Phan Quỳnh Anh

Phó trưởng phòng

anhpq@quangnam.gov.vn

 

2

Nguyễn Thị Uyên

Văn thư

uyennt@quangnam.gov.vn

 

1

Lê Thị Phượng

Nhân viên

phuonglt2@quangnam.gov.vn

 

2

Hứa Văn Thành

Nhân viên

thanhhv2@quangnam.gov.vn

 

III

PHÒNG QUẢN LÝ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG VÀ RÀO CẢN KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

 

 

 

1

Nguyễn Văn Ly

Trưởng phòng

lynv2@quangnam.gov.vn

 

2

Nguyễn Thị Khánh Ly

Chuyên viên

lyntk@quangnam.gov.vn

 

IV

PHÒNG QUẢN LÝ ĐO LƯỜNG

 

 

 

1

Nguyễn Văn Dũng

Chuyên viên

dungnv@quangnam.gov.vn

 

C

TRUNG TÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

ttkhcn.skhcn@quangnam.gov.vn

 

I

LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

 

 

 

1

Bùi Văn Tuất

Giám đốc

tuatbv1@quangnam.gov.vn

 

2

Nguyễn Bắc Vũ

Phó Giám đốc

vunb@quangnam.gov.vn

 

3

Lê Văn Phước

Phó Giám đốc

phuoclv1@quangnam.gov.vn

 

II

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

 

 

 

1

Phạm Thị Kiều Trinh

Kế toán

trinhptk@quangnam.gov.vn

 

2

Huỳnh Ngọc Trung

Chuyên viên

trunghn1@quangnam.gov.vn

 

3

Nguyễn Thị Thúy

Chuyên viên

thuynt8@quangnam.gov.vn

 

4

Trương Thị Thanh Trà

Nhân viên

trattt1@quangnam.gov.vn

 

5

Ngô Thị Hồng

Văn thư

hongnt4@quangnam.gov.vn

 

6

Trần Vĩnh Hiền

Nhân viên

hientv@quangnam.gov.vn

 

7

Ngô Văn Phước

Nhân viên

phuocnv1@quangnam.gov.vn

 

8

Hồ Văn Truyền

Nhân viên

truyenhv@quangnam.gov.vn

 

III

PHÒNG KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG

 

 

 

1

Cao Văn Minh

Phó trưởng phòng

minhcv@quangnam.gov.vn

 

2

Nguyễn Ngọc Tấn

Chuyên viên

tannn2@quangnam.gov.vn

 

3

Nguyễn Hữu Đại Vinh

Chuyên viên

vinhnhd@quangnam.gov.vn

 

4

Phan Mười

Nhân viên

muoip@quangnam.gov.vn

 

5

Nguyễn Thị Kim Oanh

Nhân viên

oanhntk2@quangnam.gov.vn

 

6

Dương Duy Nam

Nhân viên

namdd@quangnam.gov.vn

 

7

Nguyễn Quang Minh

Nhân viên

minhnq@quangnam.gov.vn

 

IV

PHÒNG PHÂN TÍCH TƯ VẤN VÀ THỬ NGHIỆM

 

 

 

1

Mai Thị Thúy Hồng

Phó trưởng phòng

hongmtt@quangnam.gov.vn

 

2

Nguyễn Thành Đô

Nhân viên

dont@quangnam.gov.vn

 

3

Hà Thị Bích Liễu

Nhân viên

lieuhtb@quangnam.gov.vn

 

4

Phạm Hoàng Gia Bảo

Nhân viên

baophg@quangnam.gov.vn

 

V

PHÒNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

 

 

 

1

Nguyễn Văn Thương

Trưởng phòng

thuongnv2@quangnam.gov.vn

 

2

Huỳnh Hữu Thắng

Chuyên viên

thanghh@quangnam.gov.vn

 

3

Lê Thị Tường Vi

Chuyên viên

viltt@quangnam.gov.vn

 

4

Hồ Thị Mỹ Dung

Nhân viên

dunghtm2@quangnam.gov.vn

 

5

Nguyễn Thị Thu Trang

Nhân viên

trangntt6@quangnam.gov.vn

 

6

Nguyễn Thị Kim Chi

Nhân viên

chintk@quangnam.gov.vn

 

7

Phạm Thị Tường Vi

Nhân viên

viptt1@quangnam.gov.vn

 

8

Bùi Thị Như Thủy

Nhân viên

thuybtn@quangnam.gov.vn

 

9

Phạm Viết Tịnh

Nhân viên

tinhpvt@quangnam.gov.vn