TIN MỚI

Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ thuộc Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Nam đến năm 2030

18/05/2022 | 09:03 AM
Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ thuộc Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Nam đến năm 2030
Triển khai thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Nam đến năm 2030 theo Quyết định số 2958/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam, ngày 17.5, Sở KH&CN tổ chức Hội đồng khoa học & công nghệ (KH&CN) xác định các nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình, thực hiện từ năm 2022.

Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025

01/07/2016 | 12:00 AM
Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025
Ngày 13/10/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1747/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025

Video Hội thảo ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nông thôn, miền núi và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Video Hội nghị Khoa học và Công nghệ cấp huyện năm 2022

Tình hình đăng ký bảo hộ, khai thác và sử dụng quyền sở hữu công nghiệp đối với các sản phẩm đặc sản của một số địa phương trên địa bàn tỉnh