TIN MỚI

Video Hội thảo ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nông thôn, miền núi và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Video Hội nghị Khoa học và Công nghệ cấp huyện năm 2022

Tình hình đăng ký bảo hộ, khai thác và sử dụng quyền sở hữu công nghiệp đối với các sản phẩm đặc sản của một số địa phương trên địa bàn tỉnh