Danh bạ cán bộ

TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Phi Thạnh
Ông Nguyễn Phi Thạnh

Chức vụ: Giám đốc Sở

nguyenphithanh@phuninh.gov.vn
2 Phạm Ngọc Sinh
Ông Phạm Ngọc Sinh

Chức vụ: Phó giám đốc

sinhpn@quangnam.gov.vn
3 Phan Thị Á Kim
Bà Phan Thị Á Kim

Chức vụ: Phó Giám đốc

kimpta@quangnam.gov.vn
4 Nguyễn Thị Lan Huệ
Ông Nguyễn Thị Lan Huệ

Chức vụ: Phụ trách văn phòng

huentl@quangnam.gov.vn
5 Đặng Thị Xuân Lệnh
Bà Đặng Thị Xuân Lệnh

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

lenhdtx@quangnam.gov.vn
6 Đoàn Thị Lý
Bà Đoàn Thị Lý

Chức vụ: Chuyên viên

lydt@quangnam.gov.vn
7 Nguyễn Thị Phượng
Ông Nguyễn Thị Phượng

Chức vụ: Chuyên viên

phuongnt8@quangnam.gov.vn
8 Trần Đại Sơn
Ông Trần Đại Sơn

Chức vụ: Chuyên viên

sontd@quangnam.gov.vn
9 Hoàng Thị Kim Hương
Ông Hoàng Thị Kim Hương

Chức vụ: Văn thư

huonghk@quangnam.gov.vn
10 Nguyễn Thị Uyên
Bà Nguyễn Thị Uyên

Chức vụ: Chuyên viên

uyennt@quangnam.gov.vn
11 Trần Thị Kim Thu
Ông Trần Thị Kim Thu

Chức vụ: Trưởng phòng

thuttk@quangnam.gov.vn
12 Hà Thị Ánh Tuyết
Bà Hà Thị Ánh Tuyết

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

tuyethta@quangnam.gov.vn
13 Nguyễn Minh Tân
Ông Nguyễn Minh Tân

Chức vụ: Chuyên viên

tannm@quangnam.gov.vn
14 Lê Thị Tường Vi
Bà Lê Thị Tường Vi

Chức vụ: Chuyên viên

viltt@quangnam.gov.vn
15 Nguyễn Bắc Vũ
Ông Nguyễn Bắc Vũ

Chức vụ: Chuyên viên

vunb@quangnam,gov.vn
16 Đỗ Thị Vân
Ông Đỗ Thị Vân

Chức vụ: Chuyên viên

vandt@quangnam.gov.vn
17 Phạm Văn Liêm
Ông Phạm Văn Liêm

Chức vụ: Trưởng phòng

liempv@quangnam.gov.vn
18 Nguyễn Nhật Tân
Ông Nguyễn Nhật Tân

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

tandost@gmail.com
19 Võ Thị Hường Trang
Bà Võ Thị Hường Trang

Chức vụ: Chuyên viên

trangvth@quangnam.gov.vn
20 Nguyễn Thị Khánh Ly
Bà Nguyễn Thị Khánh Ly

Chức vụ: Chuyên viên

lyntk@quangnam.gov.vn
21 Văn Thị Trinh
Bà Văn Thị Trinh

Chức vụ: Chuyên viên

trinhvt@quangnam.gov.vn
22 Nguyễn Văn Thương
Ông Nguyễn Văn Thương

Chức vụ: Chuyên viên

thuongnv2@quangnam.gov.vn
23 Lê Văn Hoàng
Ông Lê Văn Hoàng

Chức vụ: Chánh thanh tra

hoanglv@quangnam.gov.vn
24 Bùi Văn Tuất
Ông Bùi Văn Tuất

Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra

tuatbv1@quangnam.gov.vn
25 Phan Văn Tuấn
Ông Phan Văn Tuấn

Chức vụ: Chuyên viên

tuanpv@quangnam.gov.vn