Danh bạ cán bộ

TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Phi Thạnh
Ông Nguyễn Phi Thạnh

Chức vụ: Giám đốc Sở

nguyenphithanh@phuninh.gov.vn
2 Phạm Ngọc Sinh
Ông Phạm Ngọc Sinh

Chức vụ: Phó giám đốc

sinhpn@quangnam.gov.vn
3 Phan Thị Á Kim
Bà Phan Thị Á Kim

Chức vụ: Phó Giám đốc

kimpta@quangnam.gov.vn
4 Lê Thủy Trinh
Bà Lê Thủy Trinh

Chức vụ: Phó Giám đốc

trinhlt@quangnam.gov.vn
5 Phạm Văn Liêm
Ông Phạm Văn Liêm

Chức vụ: Chánh văn phòng

liemkhcnqnam@gmail.com
6 Nguyễn Thị Lan Huệ
Bà Nguyễn Thị Lan Huệ

Chức vụ: Phó Chánh văn phòng

lanhue2008@gmail.com
7 Bùi Văn Hữu
Ông Bùi Văn Hữu

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

huubv@quangnam.gov.vn
8 Lê Văn Hoàng
Ông Lê Văn Hoàng

Chức vụ: Trưởng phòng

hoangle68@gmail.com
9 Hồ Tấn Quyền
Ông Hồ Tấn Quyền

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

htquyen2004@gmail.com
10 Hà Thị Ánh Tuyết
Bà Hà Thị Ánh Tuyết

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

tuyethta@quangnam.gov.vn
11 Nguyễn Minh Tân
Ông Nguyễn Minh Tân

Chức vụ: Chuyên viên

tannm@quangnam.gov.vn
12 Nguyễn Bắc Vũ
Ông Nguyễn Bắc Vũ

Chức vụ: Chuyên viên

vunb@quangnam,gov.vn
13 Võ Duy Thành
Ông Võ Duy Thành

Chức vụ: Chuyên viên

thanhvd@quangnam.gov.vn
14 Trần Thị Kim Thu
Bà Trần Thị Kim Thu

Chức vụ: Trưởng phòng

kimthuqn@gmail.com
15 Nguyễn Nhật Tân
Ông Nguyễn Nhật Tân

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

tandost@gmail.com
16 Võ Thị Hường Trang
Bà Võ Thị Hường Trang

Chức vụ: Chuyên viên

trangvth@quangnam.gov.vn
17 Đỗ Thị Vân
Bà Đỗ Thị Vân

Chức vụ: Chuyên viên

vandt@quangnam.gov.vn
18 Văn Thị Trinh
Bà Văn Thị Trinh

Chức vụ: Chuyên viên

trinhvt@quangnam.gov.vn
19 Nguyễn Văn Tân
Ông Nguyễn Văn Tân

Chức vụ: Chánh thanh tra

tankhcnqna@gmail.com
20 Bùi Văn Tuất
Ông Bùi Văn Tuất

Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra

tuatbv1@quangnam.gov.vn
21 Phan Văn Tuấn
Ông Phan Văn Tuấn

Chức vụ: Chuyên viên

tuanpv@quangnam.gov.vn
22 Lê Minh Thảo
Ông Lê Minh Thảo

Chức vụ: Trưởng phòng

thao.leminh@gmail.com
23 Trần Thị Hanh
Bà Trần Thị Hanh

Chức vụ: Phó trưởng phòng

tthanhkhcncs@gmail.com
24 Đặng Thị Xuân Lệnh
Bà Đặng Thị Xuân Lệnh

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm

lenhdtx@quangnam.gov.vn
25 Lê Văn Phước
Ông Lê Văn Phước

Chức vụ: Phó giám đốc

lephuoc2001@hotmail.com