Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
1

Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

Xem chi tiết >>
Hoạt động khoa học và công nghệ
2

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

Xem chi tiết >>
Hoạt động khoa học và công nghệ
3

Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

Xem chi tiết >>
Hoạt động khoa học và công nghệ
4

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

Xem chi tiết >>
Hoạt động khoa học và công nghệ
5

Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh

Xem chi tiết >>
Hoạt động khoa học và công nghệ
6

Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

Xem chi tiết >>
Hoạt động khoa học và công nghệ
7

Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.

Xem chi tiết >>
Hoạt động khoa học và công nghệ
8

Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người

Xem chi tiết >>
Hoạt động khoa học và công nghệ
9

Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp

Xem chi tiết >>
Hoạt động khoa học và công nghệ
10

Thủ tục chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý)

Xem chi tiết >>
Sở hữu trí tuệ
11

Thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận (cấp tỉnh)

Xem chi tiết >>
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
12

Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng

Xem chi tiết >>
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
13

Thủ tục công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu.

Xem chi tiết >>
Hoạt động khoa học và công nghệ
14

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (cấp tỉnh)

Xem chi tiết >>
Khoa học và công nghệ
15

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp (cấp tỉnh)

Xem chi tiết >>
Sở hữu trí tuệ
16

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Xem chi tiết >>
Hoạt động khoa học và công nghệ
17

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Xem chi tiết >>
Hoạt động khoa học và công nghệ
18

Thủ tục cấp bổ sung Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

Xem chi tiết >>
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
19

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp (cấp tỉnh)

Xem chi tiết >>
Sở hữu trí tuệ
20

Thủ tục cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp (cấp tỉnh)

Xem chi tiết >>
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng