Giới thiệu chung

Cơ quan: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam

Cơ quan: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam

Địa chỉ: 54 - Hùng Vương - TP Tam Kỳ

Điện  thoại: 0235.3852649.

Fax: 0235.3852649

Email: skhcn@quangnam.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam được quy định tại quyết định số 31 /2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam, như sau:

                                                                                   Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở theo quy định của pháp luật.

2. Sở Khoa học và Công nghệ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo thẩm quyền, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

Chương II

TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC  VÀ SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC

Điều 3. Tổ chức bộ máy

1. Lãnh đạo Sở

Sở Khoa học và Công nghệ có Giám đốc và không quá 02 (hai) Phó Giám đốc. 

a) Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở Khoa học và Công nghệ, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ.

b) Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở phụ trách, chỉ đạo một số mặt công tác của Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

c) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định hiện hành.

 2. Cơ cấu tổ chức

a) Các tổ chức tham mưu, tổng hợp

                - Văn phòng.

                - Thanh tra.

b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ

                -  Phòng Quản lý Khoa học. 

                - Phòng Quản lý Công nghệ.

                - Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

c) Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở

      Trung tâm Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Quảng Nam.

 Điều 4. Biên chế

 1. Biên chế công chức, số lượng người làm việc tại các Phòng, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng số biên chế công chức, số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao. 

2. Giám đốc Sở quyết định phân bổ biên chế công chức, số lượng người làm việc cho các Phòng, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở trong tổng số biên chế công chức và số lượng người làm việc được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hàng năm Sở khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật

 

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ căn cứ quy định này và các văn bản pháp luật khác có liên quan, ban hành quy chế làm việc của Sở; Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thuộc Sở để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao.

Điều 6. Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có vấn đề phát sinh cần phải được sửa đổi, bổ sung; Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Tin liên quan