Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Sở

 

 

 

 

Giám đốc: Nguyễn Phi Thạnh
Điện thoại: 0235.6279858
Di động: 0913.421782
Email: nguyenphithanh@phuninh.gov.vn
thanhnp@quangnam.gov.vn

 

 

Phó giám đốc: Phạm Ngọc Sinh
Điện thoại: 0235.3509333
Di động: 0913.480467
Email: sinhpn@quangnam.gov.vn 

 

 

 

Phó giám đốc: Phan Thị Á Kim
Di động: 0905926468
Email: kimpta@quangnam.gov.vn

  

Tin liên quan