Các công nghệ đã tiếp nhận và làm chủ của Trung tâm Ứng dụng và Thông tin KH-CN Quảng Nam sau 20 năm tái lập Tỉnh (1997-2017)

Trung tâm đã tiếp nhận và làm chủ một số công nghệ để tạo ra các sản phẩm có tính ứng dụng cao phục vụ trực tiếp vào đời sống và sản xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

        Trung tâm Ứng dụng và Thông tin KH-CN thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam là  tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu  ứng dụng, chuyển giao KH-CN và thông tin, dịch vụ KH-CN phục vụ quản lý nhà nước; sau 20 năm tái lập tỉnh, Trung tâm đã tiếp nhận và làm chủ một số công nghệ để tạo ra các sản phẩm có tính ứng dụng cao phục vụ trực tiếp vào đời sống và sản xuất  trên địa bàn tỉnh Quảng Nam như sau: