Sở Khoa học và Công nghệ và Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam triển khai phương án hỗ trợ ứng dụng tiến bộ KH&CN để sản xuất phân hữu cơ vi sinh chức năng tại 30 xã trong năm 2017

Thực hiện Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Phương án hỗ trợ ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để sản xuất phân hữu cơ vi sinh chức năng tại 140 xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020, phục vụ xây dựng nông thôn mới.

 Theo kế hoạch từ ngày 01/8 – 7/9/2017, Hội Nông dân tỉnh phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ  triển khai tập huấn và xây dựng mô hình điểm tại 30 xã thuộc 09 huyện trên địa bàn tỉnh trong năm 2017  gồm các huyện Tây Giang, Đông Giang, Nông Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Núi Thành, Duy Xuyên, Quế Sơn và Đại Lộc.

Tin liên quan