Hỗ trợ ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất nước mắm tại xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

           Trên cơ sở đề xuất của UBND thành phố Tam Kỳ, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt triển khai thực hiện dự án “Ứng dụng công nghệ năng lượng mặt trời và hệ thống náo đảo tự động nâng cao hiệu quả cho sản xuất nước mắm truyền thống tại xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ” bắt đầu thực hiện từ tháng 01/2021; dự án được thực hiện theo cơ chế của Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025. Dự án do HTX Nông nghiệp và Kinh doanh dịch vụ Cát Trắng, xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ chủ trì thực hiện, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Hà Tĩnh là tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ.

                                              

Description: Description: D:\nam2021\thongtinkhn\bantinkhstao\thang7\kiemtratiendo\hinh7.jpg

Sở KH&CN kiểm tra xưởng chế biến sản phẩm nước mắm tại HTX  Nông nghiệp và

Kinh doanh dịch vụ Cát Trắng, xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ

Sau 6 tháng triển khai thực hiện, Ban chủ nhiệm dự án đã tổ chức thực hiện hầu hết các công việc mấu chốt của dự án như chuyển giao và tiếp nhận thành công 02 quy trình công nghệ, bao gồm Quy trình vận hành hệ thống thiết bị chế biến nước mắm bằng năng lượng mặt trời và hệ thống náo đảo tự động và Quy trình chế biến nước mắm ứng dụng công nghệ nặng lượng mặt trời và hệ thống náo đảo tự động; đào tạo 05 cán bộ kỹ thuật của HTX làm chủ được quy trình kỹ thuật sản xuất nước mắm truyền thống bằng năng lượng mặt trời và hệ thống náo đảo tự động; đầu tư, lắp đặt 01 dây chuyền công nghệ sử dụng năng lượng mặt trời và hệ thống náo đảo tự động để sản xuất nước mắm truyền thống, bao gồm 10 bể chượp công suất 2 tấn cá/bể với công suất 15.000 lít/năm.

Ứng dụng quy trình công nghệ đã được chuyển giao và dây chuyền công nghệ sử dụng năng lượng mặt trời và hệ thống náo đảo tự động, Ban chủ nhiệm dự án đã tổ chức sản xuất thử nghiệm với số lượng nguyên liệu  đợt 1 số lượng 16,8 tấn cá. Sau 3 tháng muối cá (tổng thời gian muối cá là 9 tháng), cho thấy cho thấy dịch chiết bắt đầu có màu đặc trưng, và có mùi thơm ở tất cả các bể chượp.