Thông báo về việc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ một số nội dung thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Thông báo về việc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ một số nội dung thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng theo quy định tại Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Tin liên quan