Thông báo số 08-TB/BCĐ ngày 26/10/2021 của Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid -19

Thông báo số 08-TB/BCĐ ngày 26/10/2021 của Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid -19 về Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tại phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch CoVid-19

Tin liên quan