Thông báo về việc báo cáo tình hình hoạt động của các Tổ chức khoa học và công nghệ năm 2021

Theo quy định tại Điều 11, Nghị định 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam đề nghị Quý cơ quan thực hiện việc báo cáo định kỳ tình hình hoạt động năm 2021, theo các thông tin cụ thể:

Tin liên quan