Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, lần 2

Căn cứ Quyết định số 2255/QĐ-UBND ngày 17/08/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020 (đợt 2); Công văn số 8557/UBND-KGVX ngày 30/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam v/v tiếp tục thông báo tuyển chọn các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu di thực phát triển trồng sâm Ngọc Linh (Panax Vietnamensis Ha et Grushv) ở vùng sinh thái có đai cao từ 1.000m trở lên so với mực nước biển”,

Tin liên quan