Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ thuộc Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Nam đến năm 2030

Triển khai thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Nam đến năm 2030 theo Quyết định số 2958/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam, ngày 17.5, Sở KH&CN tổ chức Hội đồng khoa học & công nghệ (KH&CN) xác định các nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình, thực hiện từ năm 2022.

Tham gia Hội đồng khoa học có đại diện của Lãnh đạo Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, đại diện lãnh đạo các Sở ngành liên quan như Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vfa các thành viên khác.

Description: A group of people sitting at desks in a room

Description automatically generated with medium confidence

Toàn cảnh buổi họp Hội đồng

Căn cứ các quy định hiện hành về Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030; Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam đã có Thông báo số 170/TB-SKHCN ngày 24/02/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm; Theo đó, Sở KH&CN nhận được 6 đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thuộc chương trình và sở đề xuất Hội đồng tư vấn xác định các nhiệm vụ thuộc chương trình. Cụ thể, 6 đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh gồm: Đăng ký quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm ba kích và đẳng sâm Tây Giang; xây dựng, quản lý và quảng bá thương hiệu cho sản phẩm măng cụt và mực cơm Thăng Bình, Quảng Nam; quản lý và phát triển quyền sở hữu công nghiệp cho yến sào Cù Lao Chàm, Hội An; tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Hội An” cho dịch vụ du lịch. Hội đồng cũng xét duyệt nhiệm vụ về xây dựng cơ sở dữ liệu về tài sản trí tuệ như: Xây dựng công cụ khai thác thông tin sở hữu công nghiệp phục vụ quản lý nhà nước và hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phát triển tài sản trí tuệ và xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống công cụ quản lý cơ sở dữ liệu về tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Nam.

Từ các đề xuất nhiệm vụ xem xét, góp ý của Hội đồng, Sở KH&CN sẽ tổng hợp, trình UBND tỉnh quyết định đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Nam đến năm 2030, thực hiện từ năm 2022.

Tin liên quan