ĐIỀU TRA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NĂM 2022

1. Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2022 được thực hiện theo Quyết định số 975/QĐ-BKHCN ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Phương án Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2022 (Kèm theo Quyết định số 975/QĐ-BKHCN).

3. Mẫu phiếu điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2022 (file word).

4. Tài liệu hướng dẫn điền Phiếu điều tra.

5. Hướng dẫn điều tra NC&PT trực tuyến.

6. Hướng dẫn điều tra NC&PT 2022 (file tập huấn)
 

 

 

Tin liên quan