Tổ chức đánh giá tại các doanh nghiệp tham gia Giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 2022

      Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) là giải thưởng cấp Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Giải thưởng vừa là mục tiêu, vừa là động lực để các doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh sản phẩm của mình.