Quan trắc phóng xạ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, năm 2022

Thực hiện chương trình công tác năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân tổ chức thực hiện nhiệm vụ: “Quan trắc phóng xạ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2022” . Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ nhằm xây dựng bộ cơ sở dữ liệu phóng xạ môi trường tỉnh Quảng Nam đầy đủ và hệ thống; đảm bảo đánh giá được phông nền phóng xạ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và khoanh vùng các khu vực, cơ sở cần được chú ý để theo dõi, đánh giá thường kỳ.

Nhiệm vụ tập trung vào việc thu mẫu, đo đạc, phân tích các chỉ số sau: 

     Đo suất liều gamma trong không khí; đo nồng độ radon trong không khí; đo liều tích lũy; đo hoạt độ của các nhân phóng xạ phát gamma trong mẫu đất, bùn và trầm tích; đo tổng hoạt độ anpha, bêta trong mẫu nước; đo hoạt độ  của các nhân phóng xạ phát gamma trong mẫu lương thực, thực phẩm.

     Vị trí đo đạc thu mẫu phân tích, cụ thể: tại huyện Hiệp Đức, huyện Phú Ninh và huyện Tiên Phước và vị trí đo đạc thu mẫu tại các khu vực trọng yếu, gồm: Khu dân cư gần mỏ Urani Tiên An (Thôn 1 và thôn 3 xã Tiên An, huyện Tiên Phước); Khu vực các mỏ Urani Tiên An tại huyện Tiên Phước, mỏ Urani Pà Rồng - Pà Lừa tại huyện Nam Giang, mỏ Urani Khe Hoa – Khe Cao tại huyện Đại Lộc. 

Tổng hợp các chỉ tiêu và số lượng mẫu quan trắc phóng xạ môi trường  năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

TT

Địa điểm

Số điểm đo/mẫu

Suất liều gamma trong KK

Đất

Nước

Lương thực, thực phẩm

Radon

Liều tích lũy

  1.  

Huyện Hiệp Đức 

20 

0

  1.  

Huyện Phú Ninh 

25 

0

  1.  

Huyện Tiên Phước 

50 

0

  1.  

Khu vực cư dân xã Tiên An quanh mỏ urani 

80 

10 

1

  1.  

Mỏ urani Tiên An 

400 

10 

1

  1.  

Mỏ Urani Khe Hoa, Khe Cao 

100 

1

  1.  

Mỏ urani Pà Rồng Pà Lừa 

100 

1

Tổng cộng

775

47

42

9

11

4

Một số hình ảnh đo đạc, thu mẫu quan trắc tại hiện trường