Hội nghị Tập huấn Chuyển đổi số cho doanh nghiệp, phổ biến các chương trình, cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

          Sáng ngày 12-10-2022, Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị Tập huấn Chuyển đổi số cho doanh nghiệp, phổ biến các chương trình, cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.