KIỂM TRA TIẾN ĐỘ DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Chiều ngày 19/4/2023, Đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghệ do bà lê Thủy Trinh – Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện dự án thực hiện theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 12/01/2022 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 về Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025 “ Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển bò thịt F2 từ phương pháp lai giữa bò đực BBB và bò cái lai Zêbu trên địa bàn huyện HIệp Đức ” do Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp huyện Hiệp Đức chủ trì thực hiện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hiệp Đức là cơ quan hỗ trợ ứng dụng chuyển giao công nghệ.

 Đi cùng đoàn có đại diện phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Hiệp Đức, Đài phát thanh truyền hình Quảng Nam và Báo Quảng Nam và cơ quan hỗ trợ ứng dụng chuyển giao công nghệ và cơ quan chủ trì thực hiện dự án.