KIỂM TRA TIẾN ĐỘ DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Nhằm đẩy mạnh việc chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ, nâng cao năng lực của các tổ chức, cá nhân trong việc chuyển giao, ứng dụng công nghệ mới, công nghệ cao, tạo sự chuyển biến về năng suất, chất lượng, hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh; từng bước tạo dựng môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp đổi mới công nghệ, Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 12/01/2022 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 về Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025, theo đó hiện nay, một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã đề xuất và triển khai các dự án KH&CN, bước đầu đem lại một số hiệu quả nhất định. Dự án “Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất và tiêu thụ hạt lúa giống xác nhận theo chuỗi liên kết bền vững tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam” do Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Đào làm chủ trì thực hiện từ tháng 3/2022 đến nay, cơ quan hỗ trợ ứng dụng công nghệ là Trường Đại học Nông Lâm, Đại Học Huế.

Để nắm bắt thông tin về tình hình triển khai thực hiện dự án, và có những hướng dẫn cụ thể trong qúa trình thực hiện dự án, chiều ngày 25/4/2023, Đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghệ do bà lê Thủy Trinh – Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện dự án.

Đi cùng đoàn có đại diện phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Thăng Bình, Đài phát thanh truyền hình huyện Thăng Bình và cơ quan chủ trì thực hiện dự án.

    Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra thực tế mô hình triển khai của dự án và kiểm tra hồ sơ, chứng từ liên quan của dự án. Theo báo cáo của cơ quan chủ trì, dự án đến nay đã triển khai được một số nội dung chính như: 

    - Tiếp nhận Quy trình kỹ thuật sản xuất hạt lúa giống HT1 và KD18 xác nhận.

          - Tổ chức đào tạo kỹ thuật viên và khuyến nông viên, tập huấn nông dân về Quy trình kỹ thuật sản xuất hạt lúa giống HT1 và KD18 xác nhận.

- Thực hiện mô hình sản xuất hạt lúa giống HT1 xác nhận vụ, KD18 xác nhận vụ Hè Thu: 5/2022-9/2022

- Thực hiện mô hình sản xuất hạt lúa giống HT1 xác nhận vụ, hạt lúa giống KD18 xác nhận Vụ Đông Xuân: 12/2022-5/2023

    - Lắp đặt hệ thống phân loại, đóng gói sản phẩm,…