Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng

Ngày 09/4/2024, tại hội trường Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam, Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng.

Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Ban Giám đốc Sở cùng toàn thể đảng viên, quần chúng của Sở Khoa học và Công nghệ. 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Thạnh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở quán triệt Kế hoạch số 391-KH/TU ngày 18/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “thực hiện Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Hướng dẫn số 86-HD/BTGTU ngày 22/3/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về “công tác quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 72-KL/TW ngày 23/02/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13 NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 20-NQ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đặt ramục tiêu tổng quát là: Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được đề ra trong Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Nâng cao tiềm lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với đào tạo nguồn nhân lực có khả năng tiếp thu, làm chủ các công nghệ tiên tiến. Đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhất là thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trí tuệ nhân tạo, công nghệ vật liệu mới, công nghệ sinh học; xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.   Phát triển khoa học, công nghệ và đổimớisáng tạo, góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa QuảngNam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030. Theo đó, 06 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cần thực hiện để đạt được mục tiêu là: Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; thứ hai, đổi mới tư duy, hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao vai trò quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; thứ ba, nâng cao tiềm lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; thứ tư, phát triển hệ thống các tổ chức khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; thứ năm, thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ; thứ sáu, đẩy mạnh hội nhập, hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13 NQ/TW trong thời gian đến, 05 nhóm nhiệm vụ và giải pháp cần thực hiện làThứ nhất, tiếp tục thực hiện có hiệu quả quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển về hạ tầng giao thông, điện, thủy lợi và ứng phó với biến đổi khí hậu, đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, thương mại, thông tin, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, văn hoá, thể thao, du lịch và các giải pháp chủ yếu để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đi trước một bước; có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên những lĩnh vực đột phá, cơ bản…; thứ hai, khẩn trương rà soát, sửa đổi, ban hành chính sách, pháp luật liên quan đến phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng gắn với mục tiêu xây dựng công nghiệp hiện đại đến năm 2030, nhất là chính sách, pháp luật về đầu tư công, quy hoạch, đối tác công - tư, ngân sách nhà nước, phát triển hạ tầng số, kinh tế số, xã hội số...; thứ ba, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phân cấp, phân quyền gắn với năng lực tổ chức thực hiện và đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu ở địa phương, rút ngắn quy trình ra quyết định, tạo thuận lợi cho việc triển khai thực hiện đầu tư…; thứ tư, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, ưu tiên phân bổ vốn ngân sách nhà nước cho công trình, dự án quan trọng, tác động liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững và các công trình, dự án không có khả năng thu hồi vốn hoặc khó thu hút đầu tư từ khu vực ngoài nhà nước; đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội; thứ năm, tập trung đầu tư, sớm đưa vào sử dụng các công trình, dự án hạ tầng cấp bách, trọng điểm về giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy nội địa, đường hàng không kết nối các địa phương, vùng và khu vực, quốc tế. Phát triển hạ tầng năng lượng, nhất là bảo đảm cung cấp đủ, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội và an ninh năng lượng; hạ tầng thủy lợi theo hướng đa mục tiêu, bảo đảm an ninh nguồn nước gắn với phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, nhất là các đô thị lớn; tạo sự đột phá trong phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, công nghệ số.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Thạnh đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Ban Giám đốc Sở cùng toàn thể đảng viên, quần chúng của Sở Khoa học và Công nghệ quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 391-KH/TU và Hướng dẫn số 86-HD/BTGTU; đặc biệt, Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, do đó cần cụ thể hóa những nhiệm vụ trọng tâm được đề ra trong Kết luận số 69-KL/TW thành những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, sát với tình hình thực tiễn của tỉnh để tổ chức thực hiện. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo./.

Tin liên quan