Hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024

Nhằm tôn vinh vai trò của Sở hữu trí tuệ trong đời sống, nâng cao nhận thức của cộng đồng về Sở hữu trí tuệ, tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã chọn ngày 26/4 hàng năm là ngày Sở hữu trí tuệ thế giới”. Để kỷ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024, WIPO đưa ra thông điệp “Sở hữu trí tuệ và các mục tiêu phát triển bền vững: Xây dựng tương lai chung bằng đổi mới và sáng tạo” với mục tiêu là để khám phá cách thức mà sở hữu trí tuệ khuyến khích và có thể tăng cường tác động của các giải pháp đổi mới sáng tạo hướng tới xây dựng tương lai chung với các mục tiêu phát triển bền vững.

Để hưởng ứng sự kiện quan trọng nêu trên, Sở tổ chức nhiều hoạt động như: tổ chức viết bài, tin tức về các chủ đề liên quan đến Sở hữu trí tuệ; thiết kế pano tuyên truyền thông điệp của ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024 trên website của Sở; viết tin, bài đăng trên trang thông tin của Sở khoa học và Công nghệ, chuyên mục Khoa học và công nghệ trên Đài, Báo Quảng Nam,… và đặc biệt ngày 23/4/2024 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam đã phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức lớp tập huấn về Tổng quan về sở hữu trí tuệ và chuyên đề về thực thi quyền sở hữu trí tuệ”