Kết luận thanh tra các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong hoạt động kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ

Triển khai thực hiện Quyết định số 2685/QĐ-UBND ngày 14/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt, ban hành Kế hoạch thanh tra của tỉnh Quảng Nam năm 2024, Từ ngày 16/4/2024 đến ngày 17/5/2024,Thanh tra Sở KH&CN đã tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, chất lượng và nhãn hàng hóa trong hoạt động kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ. Thực hiện Điều 79 Luật Thanh tra năm 2022, Thanh tra Sở KH&CN công bố kết luận thanh tra, nội dung toàn văn các kết luận thanh tra theo các file dưới đây

51_KL_TTra_hieuvangAnhBang

52_KL_TTra_hieuvangChauTin

53_KL_TTra_hieuvangHuongHoc

54_KL_TTra_hieuvangTinDuyet

55_KL_TTra_hieuvangDungPhat

56_KL_TTra_hieuvangHoangQuy

57_KL_TTra_hieuvangHoeNguyet

58_KL_TTra_hieuvangLocTai

59_KL_TTra_hieuvangNgocThaoTin

60_KL_TTra_hieuvangPhat

61_KL_TTra_hieuvangNgocSon

62_KL_Ttra_hieuvangVinhNgocBinh

63_KL_TTra_hieuvangDucHanh

64_KL_TTra_hieuvangDung

65_KL_TTra_hieuvangLong

66_KL_TTra_hieuvangVinhTrinh

67_KL_TTra_ hieuvangThaoKhaiHoang

 

Tin liên quan