Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020 (đợt 2), lần 4

Sở Khoa  học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020 (đợt 2) lần 4, cụ thể như sau: 

I. Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện:

Nghiên cứu di thực phát triển trồng sâm Ngọc Linh (Panax Vietnamensis Ha et Grushv) ở vùng sinh thái có đai cao từ 1.000m  trở lên so với mực nước biển.

(Chi tiết nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc diện tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện được ban hành tại Quyết định số 2255/QĐ-UBND ngày 17/08/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020, đợt 2).

 II. Hồ sơ tham gia tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN (sau đây gọi tắt là hồ sơ) gồm: 

1. Thành phần hồ sơ: Hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ lập theo mẫu được đăng kèm theo thông báo này, bao gồm: 

1.1. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN; 

1.2.  Thuyết minh nhiệm vụ KH&CN (Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ văn cấp tỉnh); 

1.3.  Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN; 

1.4.  Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ KH&CN;

1.5. Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo danh sách kê khai trong thuyết minh (nếu có);

1.6. Văn bản cam kết huy động vốn từ nguồn khác để thực hiện (trường hợp huy động vốn từ nguồn khác ngoài ngân sách, nhiệm vụ KH&CN theo quy định pháp luật phải có vốn đối ứng);

1.7. Các tài liệu khác (nếu có).

2. Số lượng hồ sơ: 11 bộ (01 bộ hồ sơ gốc và 10 bản sao bộ hồ sơ gốc), tất cả được đóng gói thành 01 túi hồ sơ, có niêm phong bên ngoài. 

3. Hình thức bên ngoài cùng của túi hồ sơ ghi rõ: “Hồ sơ tham gia tuyển chọn  tổ chức, cá nhân  thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2020 (đợt 2), lần 4” và các thông tin:

3.1. Tên nhiệm vụ KH&CN đăng ký tham gia tuyển chọn;

3.2. Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp thực hiện (chỉ ghi danh sách tổ chức đã có xác nhận tham gia phối hợp); 

3.3. Họ, tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và danh sách cá nhân tham gia chính thực hiện nhiệm vụ KH&CN;

3.4. Danh mục tài liệu có trong hồ sơ. 

III. Địa chỉ nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ, số 54 đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 

IV. Hình thức nộp hồ sơ: Gửi qua Bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Văn thư  Sở Khoa học và Công nghệ, số 54 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

- Trường hợp gửi qua bưu điện: Ngày chứng thực nhận hồ sơ là ngày ghi ở dấu của bưu điện nơi đến.

- Trường hợp nộp trực tiếp: Ngày chứng thực nhận hồ sơ là ngày ghi ở dấu đến của Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ. 

V. Thời gian nhận hồ sơ: Hạn cuối nhận hồ sơ là 17h00 ngày 07/8/2024.

VI. Các văn bản, biểu mẫu liên quan đến việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN (Đăng kèm theo thông báo này): 

- Quyết định số 2255/QĐ-UBND ngày 17/08/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020, đợt 2; Phụ lục danh lục

- Biểu mẫu hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh;

- Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định về quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có sử dụng ngân sách nhà nước

- Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND ngày 12/07/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Quy định một số nội dung và mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

- Quyết định số 1698/QĐ-UBND ngày 11/8/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định định lập  lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

            Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam. Điện thoại: 0235.3852650

Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ KH&CN

Thông báo số 830/SKHCN-QLKH ngày 04/6/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ

Tin liên quan