Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về đo lường trong hoạt động kinh doanh dịch vụ Taxi, trong hoạt động kinh doanh Điện

Ngày 29/5/2024, Thanh tra Sở KH&CN đã ban hành Quyết định số 70/QĐ-Ttra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đo lường trong hoạt động kinh doanh dịch vụ Taxi, và Quyết định số 71/QĐ-Ttra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đo lường trong hoạt động kinh doanh dịch vụ Điện. Thanh tra Sở đã tiến hành thanh tra theo nội dung của các quyết định nói trên. Thực hiện Điều 79 Luật Thanh tra năm 2022, Thanh tra Sở KH&CN công bố kết luận thanh tra, nội dung toàn văn các kết luận thanh tra theo các file dưới đây

94_KL_TTra_taxiMaiLinh_HoiAn

95_KL_TTr_taxiDuyAnhNgocViet_QuangNam

91_KL_TTra_HTXDaiHiep

92_KL_TTr_HTXDaiQuang

93_KL_TTra_HTXDuySơn

 

Tin liên quan