Thông báo số 413/TB-SKHCN ngày 15/4/2022

về việc Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh- Giám đốc Sở tại buổi làm việc với các phòng, đơn vị và Tổ chuyển đổi số.

Kế hoạch số 261/KH-SKHCN ngày 16/3/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam

về việc ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số và An toàn thông tin mạng năm 2022

Quyết định số 32/QĐ-SKHCN ngày 03/3/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam

Về việc thành lập Tổ công tác chuyển đổi số tại Sở Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch số 749/KH-SKHCN ngày 25/06/2021

Về việc Ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030