Quyết định số 146/QĐ-SKHCN ngày 23-9-2022 của Sở Khoa học và công nghệ Quảng Nam

Về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số tại Sở Khoa học và Công nghệ.

Thông báo số 1146/TB-SKHCN ngày 14/9/2022

về việc Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh- Giám đốc Sở tại cuộc họp về CCHC và chuyển đổi số 9 tháng đầu năm 2022.

Thông báo số 1060/TB-SKHCN ngày 19/8/2022

Về việc Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam tại buổi làm việc với các phòng, đơn vị ,Tổ chuyển đổi số về việc triển khai hoạt động ứng dụng CNTT xây dựng CSDL chuyên gia khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam