Thông báo số 1060/TB-SKHCN ngày 19/8/2022

Về việc Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam tại buổi làm việc với các phòng, đơn vị ,Tổ chuyển đổi số về việc triển khai hoạt động ứng dụng CNTT xây dựng CSDL chuyên gia khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam

Thông báo số 955/TB-SKHCN ngày 01/8/2022

về Thông báo Hội nghị CCHC và chuyển đổi số.

Kế hoạch số 212/KH-SKHCN ngày 03/3/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam

Về việc ban hành Kế hoạch Tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số năm 2022

Thông báo số 413/TB-SKHCN ngày 15/4/2022

về việc Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh- Giám đốc Sở tại buổi làm việc với các phòng, đơn vị và Tổ chuyển đổi số.

Kế hoạch số 261/KH-SKHCN ngày 16/3/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam

về việc ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số và An toàn thông tin mạng năm 2022