Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020

Ngày 14 tháng 06 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số1062/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 – 2020

Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025

Ngày 13/10/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1747/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025

NAFOSTED - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

NAFOSTED - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm

Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm