Quyết định số 1895/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020

Quyết định số 1895/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020

Quyết định số 348/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020

Quyết định số 348/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (VIỆT NAM) GIAI ĐOẠN 2011-2020

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2011-2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ)

Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Nam về chiến lược KHCN đến 2015, tầm nhìn 2020

Điều 1: HĐND tỉnh Quảng Nam thống nhất thông qua đề án “Chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam đến 2015, tầm nhìn 2020” do UBND tỉnh trình tại Tờ trình số: 1080/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2006 như sau: