Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 - khoá XII

Ngày 30/10/2016, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết:

Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tọa đàm: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thực hiện kế hoạch số 100-KH/ĐUSKHCN ngày 29/02/2016 của Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016;Tối ngày 16/8/2016, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức tọa đàm “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”.

Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,”

Hội nghị tổng kết 5 năm về thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Ngày 28/4/2016, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm về thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 14/5/2011 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh