Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

Phòng Quản lý Công nghệ

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

Phòng Quản lý Khoa học

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

Văn phòng sở

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam

Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam