Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

Phòng Quản lý Công nghệ

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

Phòng Quản lý Khoa học

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

Văn phòng sở

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

Thanh tra Sở

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀