Thông báo về việc báo cáo tình hình hoạt động của các Tổ chức khoa học và công nghệ năm 2021

Theo quy định tại Điều 11, Nghị định 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam đề nghị Quý cơ quan thực hiện việc báo cáo định kỳ tình hình hoạt động năm 2021, theo các thông tin cụ thể:

Thông báo về việc tham giá triển lãm trực tuyến trên nền tảng TECHFEST 247

Tham gia Triển lãm trực tuyến trên nền tảng TECHFEST 247

Giới thiệu Smart QuangNam và Hướng dẫn cài đặt.

I. Giới thiệu Smart QuangNam: Smart Quang Nam là ứng dụng trên thiết bị di dộng dành cho người dân và doanh nghiệp của tỉnh Quảng Nam, kết nối người dân và doanh nghiệp với chính quyền. Smart Quang Nam tích hợp các tiện ích cho cuộc sống của người dân và hoạt động của doanh nghiệp cũng như tiếp nhận phản hồi của chính quyền trên môi trường số.

Thông báo về việc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ một số nội dung thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Thông báo về việc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ một số nội dung thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng theo quy định tại Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam.