Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc danh mục năm 2021

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện 06 nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh thuộc danh mục năm 2021, cụ thể như sau: 1. Danh sách nhiệm vụ KH&CN tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện Danh sách 06 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc diện tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện gồm: 1. Nghiên cứu tác động của thiên tai do bão, lũ, ngập lụt tới các vùng trọng điểm dân cư đô thị, nông thôn và đề xuất giải pháp thích ứng. 2. Nghiên cứu điều chế một số chế phẩm sinh học bảo vệ thực vật từ các loài thực vật bản địa có khả năng phòng trừ sâu, bệnh hại phục vụ ngành nông nghiệp dược liệu hữu cơ tại tỉnh Quảng Nam. 3. Nghiên cứu công nghệ sản xuất màng phủ sinh học ứng dụng trong bảo quản sâm Ngọc Linh nguyên củ dạng tươi. 4. Phát triển du lịch bền vững tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn hiện nay. 5. Mô hình quản lý khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại tỉnh Quảng Nam. 6. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa ẩm thực của các dân tộc thiểu số ở miền núi tỉnh Quảng Nam. Mục tiêu, sản phẩm và các yêu cầu khác về kế thừa kết quả nghiên cứu đã có, đối ứng kinh phí được ban hành tại Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021.

Thông báo về việc Tiếp nhận, xử lý phản ảnh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

Thông báo về việc Tiếp nhận, xử lý phản ảnh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, lần 2

Căn cứ Quyết định số 2255/QĐ-UBND ngày 17/08/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020 (đợt 2); Công văn số 8557/UBND-KGVX ngày 30/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam v/v tiếp tục thông báo tuyển chọn các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu di thực phát triển trồng sâm Ngọc Linh (Panax Vietnamensis Ha et Grushv) ở vùng sinh thái có đai cao từ 1.000m trở lên so với mực nước biển”,