Kiểm tra đo lường máy bắn tốc độ, máy đo nồng độ cồn

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam thực hiện việc kiểm tra việc chấp hành theo qui định của pháp luật về việc sử dụng phương tiện đo nhóm 2 tại Công an thành phố Tam Kỳ