Kiểm tra đo lường máy bắn tốc độ, máy đo nồng độ cồn

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam thực hiện việc kiểm tra việc chấp hành theo qui định của pháp luật về việc sử dụng phương tiện đo nhóm 2 tại Công an thành phố Tam Kỳ

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (sau đây gọi tắt là Kế hoạch Năng suất chất lượng) năm 2023

Quảng Nam tăng cường công tác đào tạo nghiệp vụ về đo lường phục vụ quản lý theo phân cấp

Trang bị những kỹ năng, nghiệp vụ quản lý về đo lường tại địa phương và bảo đảm tính pháp lý cho cán bộ trực tiếp thực hiện công tác kiểm tra nhà nước về Đo lường Chất lượng tại cơ sở theo phân cấp

ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP THEO MỤC TIÊU VÀ HƯỚNG ĐẾN KẾT QUẢ THEN CHỐT (OKR)

Tập huấn “Áp dụng phương pháp quản trị doanh nghiệp theo mục tiêu và hướng đến kết quả then chốt (OKRs) dựa trên nền tảng chuyển đổi số”