Kiểm tra đo lường máy bắn tốc độ, máy đo nồng độ cồn

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam thực hiện việc kiểm tra việc chấp hành theo qui định của pháp luật về việc sử dụng phương tiện đo nhóm 2 tại Công an thành phố Tam Kỳ

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (sau đây gọi tắt là Kế hoạch Năng suất chất lượng) năm 2023