Thông báo số 08-TB/BCĐ ngày 26/10/2021 của Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid -19

Thông báo số 08-TB/BCĐ ngày 26/10/2021 của Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid -19 về Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tại phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch CoVid-19

Kế hoạch Truyền thông chống dịch COVID-19 với thông điệp “Xét nghiệm là then chốt, vắc-xin là căn cơ để thích ứng an toàn có kiểm soát” (từ ngày 23/9 đến ngày 30/9/2021)

Truyền thông chống dịch COVID-19 với thông điệp “Xét nghiệm là then chốt, vắc-xin là căn cơ để thích ứng an toàn có kiểm soát”

Kế hoạch Phòng thủ dân sự về ứng phó thảm họa cháy lớn nhà cao tầng, khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thực hiện Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 19/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ về phòng thủ dân sự; căn cứ Kế hoạch số 248/KH-BCA-C07 ngày 09/6/2021 của Bộ Công an về phòng thủ dân sự về ứng phó thảm họa cháy lớn nhà cao tầng, khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành kế hoạch phòng thủ dân sự về ứng phó thảm họa cháy lớn nhà cao tầng, khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: