Về việc phổ biến thông tin Thống kê nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Về việc phổ biến thông tin Thống kê nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng

Về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng

Quyết định ban hành kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Quyết định ban hành kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Về việc thực hiện công tác báo cáo thống kê và điều tra thống kê về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thống kê khoa học và công nghệ có vai trò đặc biệt quang trọng trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành xây dựng chiến lượt và chính sách phát triển KH&CN