Quan trắc phóng xạ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, năm 2022

Thực hiện chương trình công tác năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân tổ chức thực hiện nhiệm vụ: “Quan trắc phóng xạ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2022” . Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ nhằm xây dựng bộ cơ sở dữ liệu phóng xạ môi trường tỉnh Quảng Nam đầy đủ và hệ thống; đảm bảo đánh giá được phông nền phóng xạ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và khoanh vùng các khu vực, cơ sở cần được chú ý để theo dõi, đánh giá thường kỳ.