Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 46 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
2739/QĐ-UBND 28/09/2021 Đang có hiệu lực
2689/QĐ-UBND 21/09/2021 Đang có hiệu lực
17/QĐ-UBND 17/08/2021 Đang có hiệu lực
2196/QĐ-UBND 05/08/2021 Đang có hiệu lực
2200/QĐ-UBND 05/08/2021 Đang có hiệu lực
04-NQ/TU 12/04/2021 Đang có hiệu lực
06/2021/NQ-HĐND 13/01/2021 Đang có hiệu lực
2679/QĐ-UBND 30/09/2020 Đang có hiệu lực
33/NQ-HĐND 17/09/2020 Đang có hiệu lực
2257/QĐ-UBND 17/08/2020 Đang có hiệu lực
1809/QĐ-UBND 07/07/2020 Đang có hiệu lực
15/2019/QĐ-UBND 18/09/2019 Đang có hiệu lực
2868/QĐ-UBND 10/09/2019 Đang có hiệu lực
02/2019/NQ-HĐND 12/07/2019 Đang có hiệu lực
2093/QĐ-UBND 27/06/2019 Đang có hiệu lực
578/QĐ-UBND 05/03/2019 Đang có hiệu lực
21/QĐ-UBND 03/01/2019 Đang có hiệu lực
2922/QĐ-UBND 27/09/2018 Đang có hiệu lực
2683/QĐ-UBND 05/09/2018 Đang có hiệu lực
2675/QĐ-UBND 04/09/2018 Đang có hiệu lực
2126/QĐ-UBND 11/07/2018 Đang có hiệu lực
3957/QĐ-UBND 09/11/2017 Đang có hiệu lực
3045/QĐ-UBND 22/08/2017 Đang có hiệu lực
12/2017/QĐ-UBND 24/05/2017 Đang có hiệu lực
1696/QĐ-UBND 16/05/2017 Đang có hiệu lực